Algemene voorwaarden


 

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van artikelen via de Webwinkel (Webshop) van het Fonds Sociale Zorg.
 2. Het Fonds Sociale Zorg aanvaardt geen algemene voorwaarden van klanten, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 3. Alle rechten en aanspraken die in deze algemene voorwaarden ten behoeve van het Fonds Sociale Zorg zijn bedongen, zijn eveneens bedongen ten behoeve van derden die door het Fonds Sociale Zorg bij de levering van bestelde artikelen worden ingeschakeld.

 

2. Prijzen

 1. Over de door het Fonds Sociale Zorg gepubliceerde en geoffreerde prijzen wordt geen BTW berekend. Als het Fonds Sociale Zorg toch verplicht is om bij de verkoop van een bepaald artikel BTW in rekening te brengen, wordt dit bij de gepubliceerde en geoffreerde prijzen vermeld. Eventuele verzendkosten worden apart aangegeven.
 2. Bij eenmalige afname van artikelen geldt de prijs van de dag van bestelling.

 

3. Bestelling

 1. Bestellingen van artikelen kunnen worden geplaatst bij de Webshop van het Fonds Sociale Zorg.
 2. Het is ook mogelijk om telefonisch, schriftelijk of per e-mail artikelen te bestellen.
 3. Bij het plaatsen van de bestelling worden door het Fonds Sociale Zorg altijd de prijs en de verzendkosten opgegeven.
 4. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant van de webshop van het Fonds Sociale Zorg akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

4. Levering

 1. Bij het plaatsen van de bestelling geldt een indicatieve leveringstermijn van 2 weken.
 2. Als de indicatieve levertermijn overschreden dreigt te worden zal het Fonds Sociale Zorg een nieuwe leveringstermijn opgeven.
 3. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding of het recht de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding kan wel plaatsvinden als voortzetting van de overeenkomst door de klant in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
 4. Het Fonds Sociale Zorg maakt bij de levering gebruik van de diensten van PostNL, maar ook van andere verzendbedrijven. Levering geschiedt op het bij de bestelling opgegeven adres. In geval van afwezigheid kan levering bij buren plaatsvinden. De leveringsvoorwaarden van het gekozen verzendbedrijf zijn daarbij echter onverminderd van toepassing.
 5. Als de bestelling door het verzendbedrijf wordt geretourneerd omdat levering niet mogelijk is gebleken, zal het Fonds Sociale Zorg de bestelling opnieuw leveren als de klant dat wenst. De verzendkosten komen in dat geval voor rekening van de klant.
 6. Indien het Fonds Sociale Zorg de bestelde artikelen niet kan leveren mag zij de klant gelijkwaardige artikelen aanbieden. De klant heeft dan de keuze tussen aanvaarding van dit aanbod of ontbinding van de overeenkomst met terugbetaling van het bedrag dat reeds is betaald. In een dergelijk geval van ontbinding kan de klant geen aanspraak maken op schadevergoeding.

 

5. Betaling Webshop

 1. Betaling kan geschieden door middel van het bancaire internet betalingssysteem iDeal.
 2. Bij bestellingen die betaald worden middels iDeal vindt levering pas plaats nadat de betaling is ontvangen.

 

6. Betaling anders

 1. In alle andere gevallen wordt de wijze van betaling door het Fonds Sociale Zorg vermeld op de factuur.
 2. Betaling moet plaatsvinden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Dit is een fatale termijn. Na het vervallen van deze termijn is ook zonder ingebrekestelling sprake van verzuim.
 3. Bij uitblijven van enige betaling mag het Fonds Sociale Zorg de levering van bestelde artikelen verder opschorten totdat de verschuldigde betaling is ontvangen. Geleverde zaken blijven eigendom van het Fonds Sociale Zorg, totdat betaling heeft plaatsgevonden.
 4. Het Fonds Sociale Zorg kan ingeval van niet tijdige betaling aanspraak maken op een vergoeding van de kosten van incasso, met een minimum van € 50,- (inclusief BTW). Deze aanspraak doet geen afbreuk aan de rechten die het Fonds Sociale Zorg op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft ingeval van verzuim.

 

7. Reclames en herroepingsrecht

 1. Als de geleverde artikelen niet overeenkomen met de bestelling, kunnen deze artikelen binnen veertien dagen na levering worden geretourneerd tegen terugbetaling van het factuurbedrag. In dat geval kan geen aanspraak worden gemaakt op eventuele aanvullende schadevergoeding.
 2. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Het Fonds Sociale Zorg mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 3. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Het Fonds Sociale Zorg mag, mits zij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. Indien het Fonds Sociale Zorg de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien het Fonds Sociale Zorg de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.

 

8. Aansprakelijkheid

 1. Indien het Fonds Sociale Zorg aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Het Fonds Sociale Zorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Het Fonds Sociale Zorg is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het Fonds Sociale Zorg aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voorzover deze aan haar toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Het Fonds Sociale Zorg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge boek 7, afd 1, art 24 Burgerlijk Wetboek.
 2. Indien het Fonds Sociale Zorg aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van het Fonds Sociale Zorg beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van het Fonds Sociale Zorg is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het Fonds Sociale Zorg of zijn leidinggevenden of ondergeschikten.

 

9. Naam en beeldmerk

 1. Naam en beeldmerk van het Fonds Sociale Zorg zijn beschermd. De klant mag deze beschermde naam en beeldmerk niet gebruiken, anders dan bij normaal gebruik van de geleverde artikelen. Dit geldt ook voor alle andere, al dan niet gedeponeerde namen en beeldmerken van het Fonds Sociale Zorg en/of de Koninklijke Marechaussee.
 2. Commerciële exploitatie van deze namen en beeldmerken door de klant is nooit toegestaan op grond van deze algemene voorwaarden.
 3. Eventuele commerciële exploitatie van deze namen en beeldmerken door de klant, kan slechts plaatsvinden op grond van een afzonderlijk te sluiten overeenkomst met het Fonds Sociale Zorg.

 

10. Auteursrechten en intellectuele eigendom

 1. Op de artikelen van het Fonds Sociale Zorg rusten vaak auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten dienen door de klant te worden gerespecteerd.
 2. Als artikelen juist voor openbaarmaking of verveelvoudiging zijn bestemd, blijkt dit uit de aard van de artikelen of is dit op de artikelen of de verpakking aangegeven. Het Fonds Sociale Zorg kan hieraan voorwaarden verbinden. Wijzigingen door de klant in de inhoud en vormgeving van de artikelen, met het oog op openbaarmaking en verveelvoudiging, zijn nooit toegestaan.
 3. De klant mag ander tekst- en beeldmateriaal van het Fonds Sociale Zorg alleen openbaar maken of verveelvoudigen als dat tevoren door het Fonds Sociale Zorg schriftelijk is toegestaan, onder vermelding van de bron.
 4. Tekst- en beeldmateriaal van de website van het Fonds Sociale Zorg mag door de klant vrij worden gebruikt, maar nooit commercieel worden geëxploiteerd.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlands recht is van toepassing.
 2. Bij geschillen wordt eerst geprobeerd in goed overleg tot een oplossing te komen.
 3. Als dat niet mocht lukken, dan wordt het geschil uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank in Utrecht.